poniedziałek, 13 czerwca 2011

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków UGOS przeznaczone są do unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych powstających w pojedynczych gospodarstwach domowych lub w ich niewielkich zgrupowaniach. Zastosowanie oczyszczalni UGOS stanowi rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z miejsc, których podłączenie do zbiorczych systemów kanalizacji jest utrudnione, bądź niemożliwe. Rozpiętość typoszeregu UGOS pozwala na dobór urządzenia dla jednostek osadniczych liczących od 4 do 500 osób, przy założeniu dobowego zrzutu ścieków 150 l na jednego mieszkańca, daje to zakres wydajności do 0,6 do 75 m3/d.
Oczyszczalnie UGOS są kompaktowymi urządzeniami zabudowanymi w monolitycznym zbiorniku, z wydzielonymi w jego wnętrzu przestrzeniami technologicznymi. Zbiorniki oczyszczalni UGOS przeznaczone są do zabudowy podziemnej. W zależności od wielkości układu, oczyszczalnie są zabudowane w zbiornikach polietylenowych lub żelbetowych. Poszczególne urządzenia typoszeregu różnią się gabarytami i detalami konstrukcyjnymi, jednakże zasada działania oczyszczalni pozostaje jednakowa.
Ścieki wprowadzane do urządzeń poddawane są oczyszczaniu mechaniczno – biologicznemu (technologia osadu czynnego). Oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku następujących po sobie procesów sedymentacji, denitryfikacji, nitryfikacji, defosfotacji oraz filtracji. W wyniku tego osiągany jest efekt ekologiczny zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:
Wskaźnik zanieczyszczeń
Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych
[g/m3]
Zawiesina ogólna
50
BZT 5
30
ChZT
150
Azot ogólny
30
Fosfor ogólny
5

Oprócz wysokiej sprawności technologicznej, znaczącą zaletą oczyszczalni UGOS jest ograniczenie do minimum podstawowych czynności eksploatacyjnych. Obsługa oczyszczalni sprowadza się do comiesięcznej interwencji, w której skład wchodzą: kontrola poziomu osadu nadmiernego, czyszczenie filtra na wylocie oraz czyszczenie filtra dmuchawy. Dodatkowo okresowo należy usuwać osad nadmierny, częstotliwość tej czynności uwarunkowana jest szybkością przyrostu biomasy w oczyszczalni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz