środa, 18 maja 2011

Oczyszczalnia ścieków

W Polsce wymogi dotyczące warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Rozporządzenie określa między innymi miejsce poboru próbek z urządzeń oczyszczających, minimalną częstotliwość ich pobierania w celu sprawdzenia czystości oraz dokładnie definiuje warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do gruntu; w tym najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń. 

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do gruntu, w granicach działki stanowiącej własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
1) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 
2) BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%. 
Jednocześnie rozporządzenie (na podstawie Dz. U. z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) określa umożliwienie pobierania próbek ścieków oczyszczonych. Oznacza to konieczność stosowania studzienek kontrolno-rozdzielających, z których takie próbki mogą być pobierane. Obecnie nie wszystkie systemy mają możliwość pobierania próbek np. oczyszczalnie drenażowe, które charakteryzują się brakiem kontroli efektów oczyszczania. W rzeczywistości do odbiornika ścieków, który nie jest integralną częścią oczyszczalni - do gruntu/wody/rowu melioracyjnego - mogą trafiać słabo oczyszczone (niespełniające wymogów określonych w rozporządzeniu) ścieki degradujące środowisko naturalne. 

Liczba przydomowych oczyszczalni w gminach wiejskich wg GUS osiągnęła w 2006 r. 35,2 tys. Całkowita liczba tego typu oczyszczalni w naszym kraju jest dużo większa. Powstają one także w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, których nie obejmują cytowane statystyki. Poza tym wiele oczyszczalni jest budowanych z pominięciem obowiązującej procedury zgłoszeniowej, co sprawia, że gminy nie ujmują ich w statystykach.

Nawet jeżeli przyjmiemy, że oczyszczalni tego typu jest w Polsce 120 tys. i obsługują one 480. tys. mieszkańców, to okaże się, że może korzystać z nich mniej więcej 3,3% ludności wiejskiej. O potencjale rozwoju rynku przydomowych oczyszczalni ścieków może świadczyć fakt, że obecnie z kanalizacji korzysta 22% mieszkańców wsi, a plany Ministerstwa Rozwoju Regionalnego („Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015”) przewiduje, że do roku 2015 z kanalizacji będzie korzystać 75% ludności wiejskiej.
Należy pamiętać, że jakość ścieku oczyszczonego musi spełniać odpowiednie parametry po zakończonym procesie odbywającym się w oczyszczalni, a nie w odbiorniku. 

Idealnym rozwiązaniem spełniającym wyżej wymienione wymagania prawne są przydomowe oczyszczalnie ścieków z typoszeregów separator, które standardowo mają możliwość kontroli i regulacji procesu oczyszczania - oczyszczalnie drenażowe takiej możliwości nie dają; oraz mają możliwość kontroli efektów oczyszczania ścieków - z każdej oczyszczalni powinniśmy mieć możliwość pobrania próbki ścieków po ich oczyszczeniu, aby sprawdzić efekty działania instalacji. Dodatkowo posiadanie certyfikatu zgodności z normą PN-EN:12566-3 oraz CE dają gwarancję, iż dane urządzenie jest wysoce skuteczne, trwałe oraz odporne na nierównomierny dopływ ścieków; potwierdzone jest to 40 tygodniowymi testami w jednostkach niezależnych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz